×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

تاریخچه مرکز:

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی و فناوری کشور و همچنین اجرای نقشه جامع سلامت کشور و تدوین سیاست­های توسعه پایدار، توسط مدیران و سیاستگزاران بهداشتی نیاز به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در سطوح مختلف می­باشد. به منظور فراهم ساختن زمینه اجرای بخشی از این تحقیقات، با تأسیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار، به استناد رأی صادره در دویست و چهلمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، مورخ 1393/12/16 موافقت اصولی بعمل آمد و این مرکز در تاریخ 1394/4/31 با  تشکیل اولین جلسه شورای عالی، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی راه اندازی گردید و به استناد رای صادره در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ، مورخ 1400/03/03 با تاسیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط و کار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی موافقت قطعی بعمل آمد.

 

تنظیمات قالب