×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اعضای هیأت مؤسس

 

دکتر اکبر اسلامی

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

از سال 1394 تاکنون

دکتر حسین حاتمی

استاد گروه بهداشت عمومی

از سال 1394 تاکنون

دکتر محتشم غفاری

استاد گروه بهداشت عمومی

از سال 1394 تاکنون

دکتر انوشیروان محسنی بند­پی

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

از سال 1398 تاکنون

دکتر سید نادعلی علوی بختیاروند

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط

از سال 1398 تاکنون

اعضای هیأت مؤسس بازنشسته

دکتر محمدجواد جعفری

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه­ای

از سال 1394 تا 1398 

دکتر منیره مجلسی نصر

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط

از سال 1394 تا 1398

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب